КАМПАЊЕ ЕПВ

Знањем против наркоманије

 КАМПАЊА
“ЗНАЊЕМ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈE”

ЦИЉ КАМПАЊЕ

- Борба против наркоманије, крајње забрињавајуће појаве и у нашој средини, путем информисања и упознавања пре свега родитеља школске деце о психоактивним супстанцама (ПАС) – дрогама, о болестима зависности и значају породице у борби против болести зависности.
- Подизање свести и знања свих чланова породице циљне групе, за одвраћање младих од узимања дрога. По свим истраживањима родитељ који посвећује пажњу својој деци је "најефективније средство" у борби против наркоманије.

МЕТОДОЛОГИЈА

Израда и штампа едукативног приручника – "ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ" у 6000 примерака. Уз претходно утврђену сарадњу са директорима и наставницима, бесплатно смо поделили приручнике свим родитељима школске деце у 9 основних и 3 средње школе општине Врбас и то кроз родитељске састанаке.
Еколошки покрет је израдио, умножио и поделио обрасце на којима су родитељи својим потписом потврђивали пријем приручника. Овај систем омогућио је да 90% родитеља добије приручник. Наше су процене биле, да би се већина приручника изгубила од школе до куће, да смо их директно давали деци.
Тврдо коричење овог едукативног материјала, требало је да обезбеди његову дуговечност. Ово из разлога јер су наша искуства говорила да се леци, лифлети, флајери и други слични материјали прочитају или не прочитају али свакако баце.

ЕВАЛУАЦИЈА

Припрема приручника (одабир текстова и рачунарски дизајн) и његова штампа вршила се у току децембра месеца 2004. и јануара 2005. године. Подела приручника родитељима вршена је током априла месеца 2005. године.

СПОНЗОРИ КАМПАЊЕ

Вредност кампање износила је 1.000 еура. Локална самоуправа (50% средстава). Остали спонзори: Самостални синдикати АД “Витал” и АД “Карнекс”, Независни синдикати АД “Витала” и АД “Карнекс”, “ПНЕУТЕЧ”, ДОО Врбас.

<погледај брошуру”>
 

ENGLISH

 
With Knowledge Against Drug Addiction

Objectives

- Fight against drug abuse which is an extremely worrying phenomenom in our community, by way of introducing and informing parents about psychoactive substances (PAS)- drugs, addiction and the importance of the family in the fight against addiction.
- Raising awareness and knowledge of the whole family whoch will help diverting youngsters from taking drugs. Research shows that parents who dedicate attention to their children are the most effective in fighting drug addiction.

Methodology

Developing and printing manuals- “GUIDE FOR PARENTS” in 6000 copies. After previously established collaboration with school principals and teachers, we distributed free manuals to all parents of school children in 9 elementary and 3 high schools of the municipality Vrbas at parents’ evenings.
 Enviormental Movement made, multiplied and divided forms which were signed by the parents thus confirming the receipt of the manual. This system of distribution made the manuals available to 90% of parents. It had been estimated that most of the manuals would have disposed of if they had been given directly to children.
 Hard cover of this educational material is expected to insure its longevity. Previous experience shows that pamphlets, flyers and other material of the kind are either read or not, but they are surely disposed of.

Evaluation

Preparing manuals (the selection of texts and computer design) and printing was carried out during December 2004 and January 2005. the manuals were distributed in April 2005.

Campaign sponsors

The total cost of the campaign amounted to € 1000. the Local government provided 50% of funds. Other sponsors were: Independent Trade Unions AD “Vital” and AD “Carnex”. Independent Trade Unions AD “Vital” and AD “Carnex”, “PNEUTECH”, DOO Vrbas.
 

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net