Документа ЕПВ

Статут Еколошког покрета Врбаса

На основу члана 9. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије ("Службени лист СФРЈ", број 42/90 и "Службени лист СРЈ", бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000), Еколошки покрет Врбаса је на својој оснивачкој Скупштини одржаној у Врбасу, 07. новембра 2006 године усвојио:
С Т А Т У Т
ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ВРБАСА
  
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 
Члан 1.

    Еколошки покрет Врбаса (у даљем тексту Еколошки покрет) је удружење грађана .
    Еколошки покрет делује на територији Републике Србије а посебно је организован на подручју општине Врбас.
    Еколошки покрет, у сарадњи са партнерским организацијама или институцијама може деловати и ван подручја општине Врбас уколико је то у складу са статутарним оквирима и интересима његовог чланства.

Члан 2.

    Еколошки покрет има својство правног лица са свим правима, обавезама и одговорностима у складу са Законом и овим Статутом.
    Седиште Еколошког покрета је у Врбасу, у ул.Јожефа Атиле бр.22.
    Еколошки покрет има свој печат који је округлог облика промера 40 мм са текстом: ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА који је исписан на српском језику, ћириличним и латиничним писмом са унутрашње стране круга. У средини круга je знак покрета у виду стилизованог слова “е”, добијен комбиновањем два прстена и седиштем Врбас.

Члан 3.

    Штамбиљ Еколошког покрета је правоугаоног облика, димензије 45 х 20 мм са пуним називом Еколошког покрета ћирилицом и латиницом, испод кога се налази адреса седишта и ознака места седишта Еколошког покрета.
    Испод тих ознака се налазе две хоризонталне линије: на почетку прве ћириличним словима пише број, а на крају друге линије почетна ознака миленијума и века са местом за упис деценије и године иза којих стоји скраћеница године (год.).
    Штамбиљ се користи ради означавања пристигле поште и архивирања поште у складу са Законом.

Члан 4.

    Амблем Еколошког покрета је стилизовано слово “е”, добијено комбиновањем два прстена. Амблем испод слова “е”, може садржати његов стилизовани одраз.

ЦИЉЕВИ УДРУЖИВАЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА;

 
Члан 5.

    Полазећи од природног и уставног права човека на здраву животну средину у којој живи и ради, примене еколошких стандарда, демократског карактера друштвеног уређења савременог друштва и од неотуђивог права сваког грађанина као човека да се активно залаже и бори за очување културног и духовног наслеђа и унапређење животне средине, Еколошки покрет се оснива и делује ради остваривања следећих циљева и задатака:

1.    Залагање за очување природе и духовног наслеђа, ширења еколошке свести у складу са законом и залагање за подизања квалитета живота становника општине Врбас.
2.    Спречавање свих оних који својом делатношћу или својом неактивношћу узрокују штету, загађују, уништавају или на било који други начин обезвређују природнo окружење и то свим легалним и демократским средствима а у сарадњи са надлежним органима.
3.    Ширење свести о значају одрживог развоја као складног односа екологије и привреде, како би се природно богатство наше планете сачувало и за будуће нараштаје;
4.    Залагање за приступност информацијама од јавног интереса из области заштите животне средине и одрживог развоја, имајући при томе у виду да су подаци о стању животне средине јавни.
5.    Залагање за заштиту и унапређење животне средине кроз учешће у свим видовима друштвеног живота, и то кроз трибине, митинге, протесте, петиције, медијске промоције и кампање, кроз солидарност у активностима других организација и институција.
6.    Неговање етичких принципа кроз промовисање традиционалних вредности.
7.    Борба против моралног загађења кроз разобличавање лицемерја и лажне бриге за животну средину коме је сврха политичка или пословна промоција као и прикривања баласта сопствених лоших резултата или понашања из прошлости.
8.    Залагање за стварање нове цивилизацијске оријентације према природи, чији је човек у свом људском друштву само један њен део.
9.    Залагање да се традиционална, рестриктивна заштита животне средине тако трансформише, да концепт унапређивања вредности животне средине постане основни критеријум политике укупног друштвеног развоја и угради се у целокупан концепт основе развоја савременог друштва. Зато Еколошки покрет промовише нови концепт активности комплексног старања и односа према животној средини у коме је неотуђиво право и обавеза сваког човека и грађанина да доприноси добробити друштва и свом просперитету у квалитетној и здравој животној средини у складу са законом.

ТЕЛО, ОРГАНИ И ДЕЛОВИ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА

 

Члан 7.

    Тело Еколошког покрета је Скупштина, а органи су председник, Програмски савет, Надзорни одбор и Статутарна комисија.
    Делови Еколошког покрета су подружнице и секције.
    Административно техничке послове Еколошког покрета обавља Стручна служба Еколошког покрета која свој рад може обављати и професионално, према Одлуци председника Еколошког покрета.
    Рад стручне службе Еколошког покрета се регулише посебним Правилником о раду стручне службе.

 

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА
 
Члан 8.

    Еколошки покрет чини јединствено удружење грађана на општинском нивоу састављену од подружница са јединственим програмским опредељењем, циљевима и овим Статутом.
    Радом Еколошког покрета руководи председник, који се бира на оснивачкој Скупштини, на предлог чланова Скупштине Еколошког покрета а радом подружница, повереници који се бирају на Скупштини Еколошког покрета на предлог председника Еколошког покрета.

Члан 9.

    За поједине делове општине, насељена места и месне заједнице образују се подружнице Еколошког покрета као унутрашњи делови општинске организације.
    Подружнице се могу организовати и у појединим колективним члановима Еколошког покрета (образовне установе, радне организације, институције и др.).
    Подружница Еколошког покрета се организује и делује у складу са Статутом, Програмом и другим актима општинске организације, а одговорна је за остваривање циљева, задатака и програмског опредељења Еколошког покрета за подручје за које је организована.

Члан 10.

    Секције су извршни облици организовања Еколошког покрета и могу се образовати на свим нивоима организовања.

СКУПШТИНА ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА

 
Члан 11.

    Скупштину Еколошког покрета чине делегати подружница који се бирају по следећем принципу: до тридесет и на сваких тридесет појединачних чланова подружнице бира се по један делегат и по један делегат из сваког колективног члана.
    Број појединачних и колективних чланова општинске организације се утврђује чланским картама и приступницама. За тачност података о бројном стању чланства одговара повереник подружнице.

Члан 12.

    Скупштина Еколошког покрета је највише тело Еколошког покрета.
    Скупштина одлучује о следећим питањима:
-    доноси Пословник о свом раду,
-    доноси Статут измене и допуне Статута и Програм Еколошког покрета,
-    бира председника Скупштине, председника Еколошког покрета, председника Надзорног одбора и председника Статутарне комисије,
-    бира заменика председника Скупштине, заменика председника Еколошког покрета, заменика председника Надзорног одбора и заменика председника Статутарне комисије,
-    бира чланове Програмског савета, чланове Надзорног одбора и чланове Статутарне комисије,
-    бира своја стална или привремена радна тела и комисије,
-    одлучује и о другим питањима у складу са Статутом и Програмом Еколошког покрета, а по предлогу председника Еколошког покрета и Програмског савета.
Скупштина одлучује гласањем, двотрећинском већином или на начин који сама одреди у складу са својим Пословником.

САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

 
Члан 13.

    Скупштина се састаје најмање једном годишње. Скупштину сазива председник Скупштине Еколошког покрета на предлог председника Еколошког покрета.
    У одсуству председника Скупштине, седницу Скупштине може сазвати заменик председника Скупштине, на исти начин.
    Скупштина се обавезно сазива и на захтев најмање 20% чланства Еколошког покрета, као и на захтев Надзорног одбора.
    Седница Скупштине се сазива писменим путем најмање 15 дана пре одржавања. Уз позив се шаље потребан радни и информативни материјал.
    Радом Скупштине руководи Радно председништво које бира Скупштина за сваку своју седницу. Радом Радног председништва по правилу руководи председник Скупштине Еколошког покрета.
    Мандат органа и тела, као и функционера Еколошког покрета траје четири године и може се поновити.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 
Члан 14.

    Председник Скупштине Еколошког покрета представља и заступа Скупштину Еколошког покрета.
    Председник Скупштине има заменика, који представља и заступа Скупштину Еколошког покрета у одсуству председника.
    Председник Скупштине сазива седнице Скупштине Еколошког покрета на предлог председника Еколошког покрета.
    Председник Скупштине Еколошког покрета по правилу председава седницама Скупштине Еколошког покрета.
    Председник Скупштине потписује Решење о радном ангажовању председника Еколошког покрета уколико за то постоје могућности и потреба.
    Председник Скупштине Еколошког покрета активно учествује у раду свих органа Скупштине.

ОРГАНИ СКУПШТИНЕ

Председник Еколошког покрета

Члан 15.

    Председник Еколошког покрета (у даљем тексту: председник), је извршни орган Скупштине.
    Председника бира Скупштина.
    Председник може своју функцију обављати и професионално о чему препоруку даје Програмски савет.
    Решење о ангажовању председника потписује председник Скупштине.

Члан 16.

    Председник има заменика кога бира Скупштина.
    Заменик председника замењује председника уз његову сагласност у случају његове одсутности или спречености са свим овлашћењима председника.
    Решење о ангажовању заменика председника потписује председник Скупштине у случају потребе и могућности на исти начин.
    Председник може посебним писменим овлашћењем овластити другог члана Програмског савета да га, у складу става 2. овог члана, замењује.

Члан 17.

    Еколошки покрет пред јавношћу, другим организацијама и субјектима, као и пред државним органима, представља и заступа предсеник у оквирима своје надлежности у складу са Законом и овлашћењима које има овим Статутом.

Члан 18.

Предсеник руководи Еколошким покретом у складу са Статутом, Програмом, одлукама Скупштине Еколошког покрета и препорукама Програмског савета. Одговоран је чланству и Скупштини за целокупан рад Еколошког покрета, у том циљу одлучује о свим питањима која су му дата у надлежност, а посебно о следећим:
-    припрема и предлаже Скупштини План и Програм рада за наредну годину, као и План финансијског пословања у случају да Еколошки покрет располаже са редовним финансијским средствима,
-    руководи стручном службом Еколошког покрета,
-    припрема извештаје о остваривању планова за претходну годину,
-    подноси Извештај о финансијском пословању Надзорном одбору,
-    организује и спроводи акције из годишњег плана Еколошког покрета,
-    спроводи и води политику финансирања и оснивања предузећа и агенција ради обављања привредних делатности које обавља Еколошки покрет ради стицања средстава за финансирање активности Еколошког покрета,
-    предлаже Правилнике органа Скупштине и стручне службе Еколошког покрета,
-    предлаже Пословнике о раду радних тела Еколошког покрета,
-    предлаже чланове сталних и повремених радних тела које бира Скупштина,
-    оснива секције Еколошког покрета и именује чланове и координаторе истих,
-    координира рад радних тела Скупштине Еколошког покрета и реализује закључке који су у складу са програмским и планским определењем Еколошког покрета,
-    својим актима уређује надлежност и начин деловања органа и радних тела које је образовао,
-    покреће иницијативе за оснивање подружница Еколошког покрета,
-    оснива подружнице Еколошког покрета и именује повереника,
-    прати реализацију свих активности Еколошког покрета између две Скупштине,
-    прати и оцењује рад подружница и у случају потребе покреће поступак распуштања подружница,
-    активно учествује у раду свих органа и радних тела које образује Скупштина,
-    одлучује о другим питањима из свог делокруга у складу са Статутом, Планом и Програмом Еколошког покрета.

Члан 19.

    Председник закључује уговоре и склапа послове у име и за рачун Еколошког покрета у складу са својим овлашћењима и на основу одлука одговарајућих органа Еколошког покрета. У његовом одсуству замењује га заменик на основу писменог овлашћења или сагласности.
    Предсеник је налогодавац за све исплате које се врше из средстава Еколошког покрета.
    Потписници на депо картону у Народој банци Републике Србије и пословним банкама поред предсеника могу бити и његов заменик и председник Скупштине.

Члан 20.

    Председник може својом Одлуком на пословима административног, материјалног, финансијског и другог пословања, ангажовати професионалне раднике у стручним службама.

ПРОГРАМСКИ САВЕТ

 
Члан 21.

    У циљу реализације програмских опредељења Еколошког покрета, Скупштина образује Програмски савет као саветодавни орган.
    Програмски савет помаже председнику у одређивању става Еколошког покрета према важним питањима друштва, догађајима у локалу и републици, покретању одређених иницијатива Еколошког покрета и другим важним питањима од значаја за Еколошки покрет.
    Програмски савет броји 15 чланова укључујући председника и потпредседника Еколошког покрета.

Члан 22.

    Програмски савет чине координатори секција и руководиоци радних тела Еколошког покрета по одређеним областима, и истакнути стручњаци различитих области.
    Програмски савет сазива председник Еколошког покрета по потреби или на појединачни захтев чланова Програмског савета.
Седницама Програмског савета председава председник Еколошког покрета.

НАДЗОРНИ ОРГАН

 
Члан 23.

    Надзорни одбор је највиши надзорни орган Скупштине чији је задатак да надзире материјално и финансијско пословање.
    Поред тога, Надзорни одбор разматра спорне пријеме у чланство Еколошког покрета, као и разлоге за искључење из чланства Еколошког покрета због непридржавања статутарних и програмских определења.
    Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Надзорни добор има председника кога бира Скупштина који руководи радом Надзорног одбора и одговоран је за његов рад.
    Председник Надзорног одбора има свог заменика кога бира Скупштина.
    Начин рада Надзорног одбора је регулисан посебним Правилником о раду Надзорног одбора.
    Надзорни одбор је у обавези да на седници Скупштине подноси свој извештај.

  

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 
Члан 24.

    Статутарна комисија је помоћни орган Скупштине и има три члана, председника и два потпредседника.
    Статутарна комисија разматра предлоге за измену и допуну Статута и предлаже Скупштини заузимање одређеног става по поднетим предлозима.

ПОДРУЖНИЦЕ

Члан 25.

    Еколошки покрет може образовати за насељена места, месне заједнице, образовне установе и радне организације подружнице Еколошког покрета.

Члан 26.

    Подружница је основна ћелија организованости Еколошког покрета са циљем непосредног извршења програмских опредељења и деловања на свест становништва на најнепосреднијем нивоу организовања Еколошког покрета.
    Подружница је саставни део општинске организације којом руководи повереник подружнице.
    Повереника подружнице поставља писменом Одлуком председник Еколошког покрета, а повереник по свом избору бира још четири члана подружнице на своју одговорност.

Члан 27.

    Подружница може имати свој подрачун у оквиру жиро рачуна општинске организације уколико средства за свој рад самостално обезбеђује.
    Потписници на депо картону код Народне банке Србије за подрачун подружнице морају бити председник Еколошког покрета и повереник, а вирмане ће потписивати заједнички и оверавати печатом општинске организације.

Члан 28.

    Подружница за свој рад може тражити сваковрсну помоћ од председника Еколошког покрета, Програмског савета и стручних тела.

СЕКЦИЈЕ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА

Члан 29.

Секције Еколошког покрета се могу образовати Одлуком вишег управног органа на свим нивоима Еколошког покрета са јасном назнаком предмета рада или врсте активности.
Секцијом руководи координатор кога Одлуком поставља виши управни орган и може да има неограничен број заинтересованих чланова.

  

ЧЛАНСТВО ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА

Члан 30.

    Пуноправни члан Еколошког покрета може бити сваки грађанин Републике Србије који прихвати Статут и Програм Еколошког покрета и потпише приступницу без икаквих ограничења везаних за узраст, пол, веру или политичко опредељење. Не може постати чланом Еколошког покрета лице које својим понашањем или професионалним радом поступа супротно Програму и Статуту.

Члан 32.

    Права члана Еколошког покрета су:
-    да учествује у раду Скупштине Еколошког покрета где равноправно одлучује, бира и може бити биран у органе Еколошког покрета на свим нивоима,
-    да бира и може бити биран за делегате у тела и органе Еколошког покрета,
-    да активно и лично учествује у раду и активностима Еколошког покрета,
-    да тражи и добије помоћ и подршку за акције које покреће и спроводи,
-    да даје предлоге, иницијативе и мишљења о раду и активностима Еколошког покрета и актима Еколошког покрета,
-    да заступа и промовише Еколошки покрет на научним и другим скуповима,
-    да буде информисан о раду Еколошког покрета,
-    да у оквиру општинске организације, подружнице и самостално спроводи еколошке акције које су у складу са Статутом и Програмом Еколошког покрета.

Члан 33.

    Дужност и обавезе члана Еколошког покрета су:
-    да се придржава Статута и Програма,
-    да се активно залаже и лично ангажује у остваривању циљева и задатака Еколошког покрета,
-    да учествује у акцијама и манифестацијама Еколошког покрета на свим нивоима,
-    да чува углед Еколошког покрета и свој лични углед као члана Еколошког покрета,
-    да обавештава органе Еколошког покрета о својим активностима,
-    да плаћа чланарину матичној организацији.
Члан Еколошког покрета може истовремено бити и члан других друштвених организација, удружења грађана и политичких партија.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Члан 34.

    Еколошки покрет се финансира: из средстава предузећа, друштвених фондова и средстава општинског, покрајинског и републичког буџета Републике Србије, на основу донација, добровољних прилога, поклона, завештања као и из других извора у складу са Законом.
    Скупштина Еколошког покрета усваја годишњи финансијски план на предлог председника и разматра извештај Надзорног одбора о његовом извршењу.
    Председник је одговоран за остваривање финансијског плана и Програма рада Еколошког покрета.
    Одлуку о текућем финансијском пословању доноси и извршава их председник Еколошког покрета.

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 35.

    Еколошки покрет обавештава јавност о свом раду и својим активностима на уобичајени начин, у складу са прописима о јавном информисању.

Члан 36.

    Председник је одговоран за потпуно, истинито, стручно и благовремено информисање јавности о свим питањима из своје надлежности.
    Председник ће својим актима образовати и створити све неопходне претпоставке за несметано деловање Информативног центра Еколошког покрета.

САРАДЊА И ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ ЕКОЛОШКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Члан 37.

    Еколошки покрет у складу са законом, овим Статутом и својим Програмом као самостално и независно удружење грађана, успоставља свестране односе сарадње са свим другим организацијама и субјектима у циљу остваривања статутарних и програмских определења Еколошког покрета преко свог председника и подружница.

Члан 38.

    Еколошки покрет може успоставити свестране односе сарадње и са државним органима, институцијама, установама, међународним организацијама и другим удружењима искључиво на основама:
    - потпуне самосталности,
    - равноправности,
    - добровољности,
    - одсуство надређености.

Члан 39.

    Еколошки покрет нарочито сарађује са другим таквим и сличним организацијама у земљи и иностранству, научним и стручним организацијама и институцијама које се баве заштитом и унапређењем животне средине и духовног наслеђа, као и са таквим предузећима, установама и институцијама.Еколошки покрет може да се удружује у савезе као и међународне организације у складу са законом о чему одлуку доноси скупштина.

  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

    Опште акте Еколошког покрета из своје надлежности, двотрећинском већином гласова усваја и доноси Скупштина Еколошког покрета.
    Други органи Еколошког покрета доносе на исти начин акте из свог делокруга у складу са својим овлашћењима из овог Статута.
    Одредбе овог Статута се односе и примењују на све видове и нивое организованости Еколошког покрета.
    Акти Еколошког покрета се објављују у билтену Еколошког покрета и на други погодан начин доступан јавности.

Члан 41.

    Одлука о престанку рада и постојања Еколошког покрета сматра се донетом када је усвоји Скупштина једногласно. Овом Одлуком се уређују и друга питања од значаја за престанак рада Еколошког покрета, а посебно питања имовине и архиве Еколошког покрета.
    У случају престанка рада Еколошког покрета овим Статутом се одређује да се имовина преноси друштвеној заједници у седишту Еколошког покрета, а архива надлежној архивској институцији.

Члан 42.

    Овај Статут ступа на снагу када га Скупштина Еколошког покрета усвоји двотрећинском већином гласова присутних на Скупштини.

Члан 43.

    Поступак доношења измена и допуна Статута покреће се уз иницијативу најмање 10% чланства Еколошког покрета и идентичан је поступку доношења Статута.
Иницијативу за доношење измена и допуна Статута може покренути и Програмски савет.У Врбасу, 07.11.2006.год.   
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
    ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ВРБАСА
    МРКША НЕНАД, с.р.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net