Документа ЕПВ

Уговор за уступање косачица

УГОВОР
О УСТУПАЊУ КОСАЧИЦЕ

Овим Уговором регулишу се односи између:
Еколошког покрета Југославије, Општински одбор – Врбас, ул. Јожефа Атиле 22 (у даљем тексту уступаоца), Матични број 08716480, Текући рачун 355-1067071-12, ПИБ 101705677, којег заступа Ратко Ђурђевац, председник Општинског одбора, с једне стране
и
Спортског друштва „Јасике“ из Врбаса, ул. Саве Ковачевића бр. 6/а., (у даљем тексту корисника), Матични број 08846014, ПИБ 103915810, Текући рачун бр. 330-62000032-15, којег заступа Иван Љештак, председник друштва, с друге стране.

Члан 1.

Уступаоц уступа на коришћење без накнаде - Тракторску косачицу марке „СТИГА“ кориснику на годину дана од дана потписивања овог Уговора.
 

Члан 2.

Корисник се обавезује да примљену косачицу одржава у складу са следећим сервисним условима:
-    обавезно коришћење двотактног синтетичког уља за мешавину (користити само оригинално уље);
-    обављати редовне сервисне прегледе (који су обавезни да би се гаранција остварила);
-    користити само оригиналне потрошне делове (да би се стекло право на гаранцију).
 

Члан 3.

Корисник се обавезује да у времену трајања овог Уговора одржава (коси) равне зелене површине на простору ливаде „Јасике“ у Врбасу. Трава на овој ливади у сезони кошења – април-октобар месец, не сме да процвета нити да пређе 15 цм. у својој висини.
 

Члан 4.

Уколико услови из Члана 2. и 3. овог Уговора буду испоштовани у току сезоне кошења 2006 године, уступаоц ће косачицу пренети кориснику у трајно власништво - без накнаде и на тај начин постати дародавац.
Уколико услови из Члана 2. и 3. овог Уговора не буду поштовани, уступаоц је дужан најмање једном да упозори корисника на кршење његове уговорне обавезе.
Уколико уступаоц констатује поновно кршење наведено у претходном ставу, има право да одузме косачицу од корисника, при чему престајају обавезе по овом Уговору.
 

Члан 5.

Евентуалне штете настале употребом косачице, које су изван гаранцијског оквира – плаћа корисник.
 

Члан 6.

Пуноважност овог Уговора је до 04.11.2006. године, када се врши пренос косачицe у власништво корисника, осим у случају наведеном у Члану 4. Став 3. овог Уговора.
 

Члан 7.

Евентуални проблеми настали по овом Уговору решавају се споразумно. Иначе, надлежан је Општински суд у Врбасу.
 

Члан 8.

Овај Уговор сачињен је у 4 примерка од којих свака страна добија по 2.

У Врбасу, 04.новембра 2005.

УСТУПАОЦ:                                    КОРИСНИК:
За Еколошки покрет Врбаса            За С.Д. „ЈАСИКЕ“
Ратко Ђурђевац, председник           Иван Љештак, председник

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net