Документа ЕПВ

Уговор УЗ ПЕТ У СВЕТ - основне школе

  УГОВОР

закључен на основу члана 8. Закона о поступању са отпадним материјама, (Службени гласник РС, бр. 25/96),

I  УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Члан 1.

Уговор закључују:
1)    Еколошки покрет Југославије – ОО Еколошки покрет Врбас, са седиштем у ул. Јожефа Атиле бр. 22, Врбас (у даљем тексту Еколошки покрет Врбаса), којег представља Ратко Ђурђевац, председник.
2)    Основна школа “Братство - јединство” са седиштем у ул. Ослобођења 6а, Куцура, коју представља Ксенија Међеши, директор.

  

II  ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Предмет овог Уговора су послови које ће Еколошки покрет Врбаса и Oсновна школа “Братство - јединство” вршити кроз сарадњу на едукацији, прикупљању и продаји секундарне сировине, складно важећим нормативима и законским прописима Републике Србије и Директивама Европске Уније, којима се ова материја регулише. Приоритетан задатак је едукација деце и родитеља о значају разврставања и прикупљања секундарне сировине, смањење притиска на локално сметлиште и очување животне средине и оприходовање секундарне сировине у најбољем интересу ђака који су је прикупили.

 

III  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 3.

Основна школа “Братство - јединство” из Куцуре прихвата решавање овог проблема по моделу програма “УЗ ПЕТ У СВЕТ” – Еколошког покрета Врбаса.
 

Члан 4.

Основна школа “Братство - јединство” из Куцуре прихвата надзор и арбитражу Еколошког покрета Врбаса над спровођењем послова прикупљања и продаје секундарне сировине, складно одредбама стимулативног Правилника о пријему и евиденцији секундарне сировине, као и расподели зарађених средстава од њене продаје.
 

Члан 5.

Основна школа “Братство - јединство” из Куцуре у оквиру својих могућности, обезбедиће услове за несметано одвијање едукативних активности предвиђених програмом “УЗ ПЕТ У СВЕТ” Еколошког покрета Врбаса.
Основна школа “Братство - јединство” из Куцуре обезбедиће координатора за сарадњу са Еколошким покретом Врбаса.
 

Члан 6.

Основна школа “Братство - јединство” из Куцуре одредиће простор за постављање наменских контејнера за секундарну сировину, као и техничко лице за послове одржавања контејнера и простора око контејнера, као и контролу одваге секундарне сировине на њеном преузимању од стране купца.
Трошкове одржавања контејнера и простора око контејнера сноси основна школа “Братство - јединство” из Куцуре.
У случају нанете штете на контејнерима, трошкове поправке сноси основна школа “Братство - јединство” из Куцуре.
 

Члан 7.

Еколошки покрет Врбаса преузима обавезу надзора и арбитраже, складно одредбама стимулативног Правилника о пријему и евиденцији секундарне сировине, као и расподели зарађених средстава од њене продаје.
Еколошки покрет Врбаса ће, израдити и инсталирати софтвер за подршку Правилника о пријему и евиденцији секундарне сировине, као и расподели зарађених средстава од њене продаје. Такође ће обучити за рад на програму, најмање две особе из основне школе “Братство - јединство” из Куцуре.
 

Члан 8.

Еколошки покрет Врбаса ће одржавати инсталирани софтвер за евиденцију секундарне сировине у току трајања овог уговора.
 

Члан 9.

Еколошки покрет Врбаса преузима трошкове отварања и вођења наменског рачуна, преко кога ће се вршити надзор над трошењем зарађених средстава од продаје секундарне сировине.
 

Члан 10.

Еколошки покрет Врбаса ће набављати и постављати наменске контејнере за све врсте секундарне сировине у двориште основне школе “Братство - јединство” из Куцуре, у складу са својим могућностима и приливом средстава.
Еколошки покрет Врбаса прво ће набавити најмање један наменски контејнер за ПЕТ секундарну сировину.
Еколошки покрет Врбаса ће контејнере уступити без накнаде основној школи “Братство - јединство” из Куцуре, на период важења овог Уговора.
По истеку периода важења овог Уговора контејнери прелазе у трајно власништво основне школе “Братство - јединство” из Куцуре.
 

Члан 11.

Еколошки покрет Врбаса ће обезбедити купце за секундарну сировину, који у својим условима нуде највишу тржишну цену и преузимање секундарне сировине – “франко - школско двориште” основне школе “Братство - јединство” из Куцуре.
 

Члан 12.

Еколошки покрет Врбаса ће, у оквиру својих могућности и у сарадњи са руководством основне школе “Братство - јединство” из Куцуре организовати и спровести едуковање ђака и њихових родитеља о значају разврставања и прикупљања секундарне сировине.

 

IV  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.


Овај Уговор потписује се на период од 4 (четири) године.
Овај Уговор може се споразумно раскинути.
У случају споразумног раскида Уговора, уговорне стране ће заједнички утврдити које су међусобне обавезе по наменском рачуну и којом приликом ће се утврдити да ли постоји обавеза враћања наменских контејнера Еколошком покрету Врбаса.

Члан 14.

Све евентуалне спорове који би настали из овог Уговора решаваће Општински суд у Врбасу.

Члан 15.

Овај Уговор сачињен је у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна добија по два.


ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА
Председник
Ратко Ђурђевац

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО”
КУЦУРА
Директор:
Ксенија Међеши

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net