ВЕСТИ - ЕПВ

Захтев председнику Општине Врбаса

ХИТНО РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМ ЧВРСТОГ ОТПАДА И ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА!


Имајући у виду бројне разговоре у претходном периоду, сугестије локалној самоуправи и jавно комуналном предузећу о критичној ситуацији са одлагањем отпада и елаборираној идеји ЕПВ о одрживом управљању чврстим отпадом у локалу, складно принципима циркуларне економије, обратили смо се председнику Општине, Предрагу Ројевићу са захтевом хитног решавања овог проблема и разговору о елаборату којег смо му у прилогу доставили.  У наставку објављујемо интегрални допис.

ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Врбас, М. Тита 88.

ЗАХТЕВ
за успостављање система одрживог управљања чврстим отпадом у Општини Врбас


Поштовани!
Не сумњамо да сте у потпуности упознати у којој мери садашње управљање отпадом оптерећује локални буџет и пореске обвезнике. Превелики трошкови овог бременитог система одвраћају од квалитетног решавања бројних других потреба, како корисника буџета, тако и свих осталих грађана Врбаса и што ценимо најважнијим, постојеће несавршено управљање отпадом, кроз емисије штетних материја са званичних одлагалишта отпада и дивљих депонија које се непрестано генеришу, штетно делује на здравље грађана. Другим речима, сви ми и Ви смо непрекидно изложени тровању. Оправдано сматрамо да задржавање овог стања на садашњем нивоу, смањује функционалност и сврсисходност рада локалне самоуоправе, што никоме није у интересу. Сматрамо стога, да је подизање приоритета за увођење реда у ову проблематику насушна потреба свих чланова заједнице.

У сврху покретања расправе по овом Захтеву, иницирамо састанак, фокус групу у нашој режији а у оквиру реализације пројекта „Циркуларна економија – одрживо управљање ресурсима у локалној заједници“, којег финансира Министарство заштите животне средине, уз учешће релевантних актера доносиоца одлука (ЈКП, комунална инспекција, урбанизам, приватни оператери, цивилни актери, представници виших органа власти...) којег би извели у наредне две недеље а уз претходни договор са Вама.

Стога од Вас захтевамо а складно бројним претходним презентацијама, усменим договорима и показаном разумевању, да започнете имплементацију одрживог система управљања чврстим отпадом у Општини Врбас, на начин којег смо Вам предлагали у више наврата а који би, по нама, садржао следеће елементе и начела:

1. Кроз квалитетну јавну расправу и учешће свих локалних и стручних актера, донети Одлуку о измени и допуни Локалног плана управљања отпадом, која ће подразумевати одустајање од Међуопштинског плана управљања отпадом, вођеног од МОРГ-а (међуопштинске радне групе за управљање отпадом) а везаног за регионалну депонију у Новом Саду, који се после десет година договарања, дефинитивно показао неуспешним и за којег сматрамо да није у интересу грађана Општине Врбас, нити је финансијски одржив.

2. Основно начело којим би се Одлука руководила је самоодрживост, пре свега кроз примену принципа циркуларне економије у јавној управи а који ће бити ослоњен на континуирано истраживање тржишта, доступне технологије и организационе алате за стварање нове вредности, која ће покривати трошкове функционисања и одржавања система.

3. Доношење одлуке о формирању локалне, међусекторске радне групе са представницима свих релевантних субјеката из јавног, пословног и цивилног сектора са задатком стварања концензуса о јавном интересу управљања отпадом, за коју сматрамо да је приоритетна активност из надлежности локалне самоуправе, кроз дефинисање основних елемената и реда корака у достизању жељеног циља одрживости.

4. Доносиоци одлуке, по нама, морају показати одлучност и доследност у њеном спровођењу. Стога, следеће по рангу важности примене ове локалне политике, видимо начело постојања последице. Ово даље захтева прецизно дефинисање казнене политике која би морала да има одвраћајући карактер од противправног понашања, никако „пуњење буџета“ а која би започела да се спроводи по завршетку транзитног периода испуњеног стучно осмишљеном и планираном едукацијом и информисањем грађана. Мишљења смо да информисање и едукација са локалног нивоа, не треба да се заврши докле год постоје прекршиоци донесеног прописа.

5. Налазимо пожељним, чак обавезним сихронизацију локалних активности из овог Захтева са надлежним институцијама на покрајинском и републичком нивоу, посебно из разлога очекивања разумевања и финансијске подршке у околностима постојања различитог става и размишљања о начину управљања отпадом у локалу и скромног, пренапрегнутог локалног буџета.

6. Овакви пројекти морају показати јасне потребе, смернице и подршку републичким Властима за увођење системског еколошког образовања школске деце и омладине.

7. Захтевамо стога, да, као прву меру, Општинско веће предложи Скупштини Општине Врбас на седници на којој ће се разматрати Буџет Општине Врбас за 2022. годину, суфинансирање израде и реализације Одлуке из прве алинеје, најмање у висини годишњег издвајања за чишћење дивљих, углавном грађевинских депонија.

У наставку достављамо сажетак предлога елемената система одрживог управљања чврстим отпадом, којег би поменута одлука требала да садржи а који би имао карактер пилот пројекта.

Сврха:

Трансфер центар за чврсти отпад.

Захтеви простора:
1. • Контролисани приступ (ограђени простор, рампа), чврста подлога, комотан пријем процењених количина ове врсте отпада са пројекцијом развоја и проширења система;
2. Посебне, одвојене секције за различиве врсте отпада;
3. Посебан део простора за уситњену фракцију по врстама (грађевински (фракција за путеве), зелени (компостана), хабасти и мешани (енергент). Довољан простор за маневрисање камиона за превоз и манипулисање радних машина. Чврста подлога у случају падавина.
4. Надзорно-контролни пункт.

Технички ресурси:
1. Дробилица (шредер)
   Мобилна машина (самохотка) са опертивним маневарскими простором до 200м.
   Могућност 24-часовног рада, измењиви алат за фракције које имају своју употребну и/или продајну вредност (подлога за путеве, насипање атарских путева, материјал за компост, енергент...).

2. Утоваривач (хранилица за дробилицу);
3. Примарни систем преузимања грађевинског и хабастог отпада:
• Довољан број отворених контејнера за рентирање грађевинског отпада. Мишљења смо да је јавни интерес да се рентирање контејнера за грађевински отпад врши бесплатно до потпуног успостављања система преузимања ове врсте отпада, тј. до престанка генерисања грађевинских (дивљих) депонија а потом субвенционисано, највише до трошкова горива за превоз.
• Довољан број отворених контејнера за хабасти отпад. Дефинисање сталних позиција на јавном простору за ове контејнере. Утврђивање надзора и контроле, наручивања одвоза (МЗ).
• Камион подизач (накладач) за превоз контејнера;
• Дефинисање ризика и алтернативних решења (кврови, ремонт...)

Људски ресурси (мотивисани):
1. Оператери на дробилици и утоваривачу за двосменски рад (по два).
2. Возач накладача.
3. Евидентичар/обезбеђење.
4. Дефинисање ризика и алтернативних решења (болест, промена радног места...).

Напомена:
Секундарну сировину (пет амбалажу, чврсту пластику, картон, лименке, неповратну стаклену амбалажу, белу технику, рачунарску опрему, сијалице, кућне батерије...) кроз примарни систем прикупљања, треба адекватно одлагати у одвојено и технички опремљено рециклажно двориште/а, прилагодити транспорту (пресовати, упаковати, расклопити, уситнити...) и потом их продати овлашћеном оператеру.

Подсећамо Вас да у нашем локалу постоје приватни, овлашћени оператери са развијеним (не баш савршеним) системом прикупљања, припреме, складиштења и транспорта секундарне сировине од којих се може много сазнати о послу, проблематици тржишта и при томе успоставити партнерски однос и сарадња у заједничком интересу.

Мишљења смо да овакав систем може да опслужи Општину Врбас и суседне општине и да тиме, временом, омогући знатан приход локалној самоуправи.
Очекујемо ехо на наш позив за састанак.

Срдачан поздрав!

У Врбасу, 26. новембра 2021.

Активност се реализује у оквиру пројекта "Циркуларна економија - одрживо управљање ресурсима у локалној заједници", који је подржан од стране Министарства заштите животне средине. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.

Кампања подизања урбане културе кроз међусекторску сарадњу омогућена је реализацијом институционалног гранта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива.